Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle door For Conference BV geleverde diensten vallen onder de Algemene Voorwaarden. U kunt deze voorwaarden hieronder inzien, als Algemene Voorwaarden.

Per 1 december 2005

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Services: het pakket aan diensten dat For Conference levert om gelijktijdig informatie tussen meerdere personen op meerdere locaties te delen, daaronder niet inbegrepen het gebruik van netwerk infrastructuur;

Dienst: de diensten die For Conference levert in het kader van de overeenkomst.

Artikel 2

Onderwerp

2.1 Partijen komen overeen dat For Conference, onder de voorwaarden en tarieven als opgenomen in de bevestiging en de daarbij behorende bijlagen de dienst ten behoeve van de gebruiker zal verrichten.

Artikel 3

Plichten bij de uitvoering van de dienst

3.1 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om bij het opzetten van de verbindingen voor de dienst te controleren of daadwerkelijk de juiste participanten bij de vergadering zijn betrokken.

Artikel 4

Levering

4.1 For Conference spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Storingen of beperkingen van de dienstverlening worden door For Conference zo spoedig mogelijk verholpen. For Conference kan niet te allen tijde verhinderen dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur welke toegang biedt tot de services. Aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

4.2 For Conference is gerechtigd om af te wijken van de overeengekomen dienstverlening indien daartoe een technische noodzaak bestaat. For Conference zal zich inspannen om afwijkingen die van tevoren bekend zijn tijdig bekend te maken bij de gebruiker .

4.3 In geval van overmacht is For Conference gerechtigd de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverlet het recht op betaling van reeds geleverde diensten.

Artikel 5

Gebruik van de dienst

5.1 Gebruiker staat er voor in dat de via de dienst toegankelijke informatie op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden.

5.2 Gebruiker staat er voor in dat de via de dienst toegankelijke informatie of toepassingen geen schade kunnen toebrengen aan gegevens, apparatuur en software van For Conference noch van enige andere partij.

5.3 Gebruiker staat er voor in dat zijn/haar partners de hiervoor in de leden 1 en 2 verstrekte garanties eveneens zullen naleven.

Artikel 6

Informatieplicht

6.1 Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van de gebruiker dient de gebruiker eveneens zo spoedig mogelijk aan For Conference door te geven.

6.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de gegevens en het gebruik en kosten van de dienst.

Artikel 7

Betaling

7.1 For Conference brengt de door de gebruiker verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening. De betaling dient te geschieden op een door For Conference aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling van het totale notabedrag door For Conference is ontvangen.

7.2 Indien de gebruiker niet tijdig heeft betaald, deelt For Conference dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De gebruiker is vanaf het moment dat hij/zij in verzuim is, tot aan de dag van de volledige betaling, de wettelijke rente verschuldigd over het totale notabedrag, inclusief eventuele invorderingskosten, onverminderd het recht van For Conference op een volledige schadeloosstelling.

7.3 Alle kosten van invordering van het door de gebruiker verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke kosten, zijn voor rekening van de gebruiker.

7.4 Indien een betaling niet direct traceerbaar is tot enige nota, wordt deze geacht verrekend te moeten worden met de oudste openstaande nota die voor de levering van de dienst is verstuurd.

7.5 De gebruiker zal bezwaren tegen de nota binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk aan For Conference kenbaar maken. Uit eventuele bezwaren tegen de nota volgt geen recht de betaling op te schorten.

7.6 De gebruiker is niet gerechtigd een nota voor de geleverde dienst te verrekenen met enige andere vordering op For Conference ongeacht de aard van de vordering.

Artikel 8

Privacy van vertrouwelijke gegevens

8.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.

8.2 Gebruiker dient alle hem/haar ter beschikking gestelde toegangscodes vertrouwelijk te behandelen en te voorkomen dat deze door derden misbruikt kunnen worden. De kosten die gemaakt worden door misbruik van de toegangscodes zijn voor rekening van de gebruiker.

Artikel 9

Vergoedingen

9.1 Alle vergoedingen die de gebruiker aan For Conference verschuldigd is, zullen worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en heffingen.

9.2 Prijswijzigingen worden 14 dagen voor ingaan aan de gebruiker doorgegeven.

9.3 Indien een gebruiker wijziging vraagt van reeds middels de overeenkomst met For Conference overeengekomen dienstverlening en For Conference hier op in gaat, heeft dit geen gevolg voor het recht van For Conference om betaling te vorderen voor de reeds overeengekomen dienstverlening.

Artikel 10

Aansprakelijkheid

10.1 For Conference is bij de uitvoering van deze overeenkomst niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, die de gebruiker lijdt door tekortkomingen van For Conference.

10.2 De gebruiker zal For Conference vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

Artikel 11

Slotbepaling

11.1 For Conference heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren.

11.2 Als For Conference gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing verklaart, zullen deze in werking treden op de datum zoals vermeld in de schriftelijke bekendmaking. Indien de gebruiker een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren omdat de gewijzigde algemene voorwaarden voor hem/haar onredelijke gevolgen hebben, heeft hij/zij het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de bekendmaking met onmiddellijke ingang op te zeggen. Uitoefening van dit recht geschiedt door hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan For Conference melding van te maken.

11.3 Het feit dat één der partijen op enig moment niet staat op de strikte uitvoering van één van de artikelen in de algemene voorwaarden bij de overeenkomst leidt niet automatisch tot het algemeen recht om in het vervolg deze algemene voorwaarden niet meer van toepassing te verklaren.

11.4 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.5 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de exclusief bevoegde rechter in Lelystad.